Hydrogeologické vyjádření k projektu infiltračních objektů

Zajišťujeme vyjádření hydrogeologa (odborně způsobilé osoby) k projektům infiltračních zařízení určených k vypouštění přečištěných splaškových vod z domovních ČOV do horninového prostředí dle ČSN CEN/TR 12566-2 a dále vyjádření hydrogeologa k projektům infiltračních zařízení určených k zasakování srážkových vod do horninového prostředí dle ČSN 75 9010.

V obou případech je nutné provézt základní hydrogeologický průzkum lokality, přečemž pro zasakování přečištěných vod z DČOV v jednoduchém rozsahu spojeným s odběrem vzorku zeminy pro stanovení koeficientu filtrace a zjištění hladiny podzemní vody v okolí. V případě vyjádření k zasakování srážkových vod jsou technické práce na lokalitě prováděny v souladu s ČSN 75 9010, včetně provedení nálevové zkoušky s konstantním množstvím zasakované vody.   

Novinky

Reference

GEOBE s.r.o.

copyright